POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16 w Przeworsku informuje Państwa, iż od dnia 3 stycznia 2022r. w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025, Minister Sprawiedliwości powierzył Stowarzyszeniu świadczenie pomocy na terenie województwa podkarpackiego w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krośnie i w Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w: Brzozowie, Jaśle, Lesku i Sanoku. 

 

 

Zgodnie z § 36. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r., poz. 683) –Okręgowy Ośrodek wraz z Lokalnymi Punktami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem świadczą nieodpłatnie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym poprzez następujące formy wsparcia:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

3) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

4) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

5) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

6) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

7) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

8) pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);

9) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

10) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

11) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

12) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

13) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;

14) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

15) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

16) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

17) finansowanie kosztów wyjazdu:

a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

18) finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

19) zakup urządzeń i wyposażenia;

20) zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 

Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym, poprzez:

1) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

 

Okręgowy Ośrodek udzieli, także pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym lub świadkom na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno–rozpoznawcze albo sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo Sądu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od wezwania, chyba, że określone w umowie środki przeznaczone na pomoc psychologiczną zostały wykorzystane lub pokrzywdzony lub świadek nie kwalifikuje się do udzielania takiej pomocy. 

 

 

 

 Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo może skorzystać


NIEODPŁATNEJ POMOCY


w naszym Ośrodku i w Lokalnych Punktach

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem.

  

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we wniosku (np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem, a w przypadku ich braku – przeprowadzenie przez specjalistów wywiadu w celu uprawdopodobnienia faktu pokrzywdzenia przestępstwem.    

 

JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY, PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ - OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU W NASZYM OŚRODKU I W LOKALNYCH PUNKTACH POMOGĄ W ZAKWALIFIKOWANIU DO ODPOWIEDNIEJ FORMY POMOCY I UMÓWIĄ NA TERMIN BEZPŁATNEJ POMOCY U SPECJALISTY.

 

DUŻUR TELEFONICZNY
w dniach i godzinach pracy Ośrodka i Lokalnych Punktów:

531 995 236

  

 

ZNASZ KOGOŚ POKRZYWDZONEGO PRZESTĘPSTWEM?

PODZIEL SIĘ Z NIM POWYŻSZYMI INFORMACJAMI!

 

 

Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE
PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk
KRS 0000230557

e- mail: sppbprzeworsk1@wp.pl      www.przeworskbezpieczny.pl

 

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

 

 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16 w Przeworsku informuje Państwa, iż od dnia 3 stycznia 2022r. w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025, Minister Sprawiedliwości powierzył Stowarzyszeniu świadczenie pomocy na terenie województwa podkarpackiego w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krośnie i w Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w: Brzozowie, Jaśle, Lesku i Sanoku. 

 

 

Zgodnie z § 36. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r., poz. 683) –Okręgowy Ośrodek wraz z Lokalnymi Punktami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem świadczą nieodpłatnie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym poprzez następujące formy wsparcia:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

3) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

4) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

5) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

6) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

7) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

8) pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);

9) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

10) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

11) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

12) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

13) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;

14) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

15) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

16) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

17) finansowanie kosztów wyjazdu:

a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

18) finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

19) zakup urządzeń i wyposażenia;

20) zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 

Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym, poprzez:

1) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

 

Okręgowy Ośrodek udzieli, także pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym lub świadkom na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno–rozpoznawcze albo sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo Sądu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od wezwania, chyba, że określone w umowie środki przeznaczone na pomoc psychologiczną zostały wykorzystane lub pokrzywdzony lub świadek nie kwalifikuje się do udzielania takiej pomocy. 

 

 

 

 Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo może skorzystać


NIEODPŁATNEJ POMOCY


w naszym Ośrodku i w Lokalnych Punktach

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem.

  

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we wniosku (np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem, a w przypadku ich braku – przeprowadzenie przez specjalistów wywiadu w celu uprawdopodobnienia faktu pokrzywdzenia przestępstwem.    

 

JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY, PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ - OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU W NASZYM OŚRODKU I W LOKALNYCH PUNKTACH POMOGĄ W ZAKWALIFIKOWANIU DO ODPOWIEDNIEJ FORMY POMOCY I UMÓWIĄ NA TERMIN BEZPŁATNEJ POMOCY U SPECJALISTY.

 

DUŻUR TELEFONICZNY
w dniach i godzinach pracy Ośrodka i Lokalnych Punktów:

531 995 236

  

 

ZNASZ KOGOŚ POKRZYWDZONEGO PRZESTĘPSTWEM?

PODZIEL SIĘ Z NIM POWYŻSZYMI INFORMACJAMI!

 

 

Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE
PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk
KRS 0000230557

e- mail: sppbprzeworsk1@wp.pl      www.przeworskbezpieczny.pl

 

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w ramach prowadzonego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie województwa podkarpackiego aktywnie uczestniczy w obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - akcji zapoczątkowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej, interdyscyplinarnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w ramach konsultacji ze specjalistami: prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym, psychologiem i funkcjonariuszami policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego.

Dyżury specjalistów w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będą w dniach od 22 lutego do 27 lutego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16 w Przeworsku oraz jego Filiach w Jarosławiu, Krośnie, Rzeszowie i Stalowej Woli.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).  

 

„TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”
w dniach 22 -27 lutego 2016 roku

Harmonogram dyżurów
STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY W PRZEWORSKU

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

STOWARZYSZENIE  PRZEWORSK  –  POWIAT  BEZPIECZNY w Przeworsku – Siedziba Główna
ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk,  III - piętro pokój numer 32, 33
tel. 531 995 236,  16 648 22 65   
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.przeworskbezpieczny.pl    
POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY:  531 995 236 


OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W PRZEWORSKU   - Siedziba Główna Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16,
37-200 Przeworsk, III piętro pokój nr 32, 33

Dyżury w Siedzibie Głównej: specjaliści PRAWNICY I PSYCHOLODZY oraz kompetentni przedstawiciele Stowarzyszenia będą świadczyć pomoc: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od  10.00 do 13.00. W czwartek będzie prowadzony wspólny dyżur z funkcjonariuszami Policji.
Na dyżurach tych udzielana będzie informacja osobom pokrzywdzonym przestępstwem w zakresie niezbędnym dla realizacji ich uprawnień procesowych. Udział w świadczeniu pomocy dla osób pokrzywdzonych w Tygodniu Pomocy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w akcji na terenie działania Stowarzyszenia Koleżanki i Koledzy Radcy Prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

FILIA OPdOPP – JAROSŁAW  ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu

PRAWNIK: od poniedziałku do piątku: 15.30-19.00 oraz wsobotę: 10.00-13.00

PSYCHOLOG: czwartek: 15.30-19.00

FILIA OPdOPP  - KROSNO   -  ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno – II piętro- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie

PRAWNIK:  piątek: 8.00-18.00 oraz w  sobotę: 10.00-13.00

FILIA OPdOPP – RZESZÓW - ul. 3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów – I piętro, pok. nr 105 - wejście od ul. Fircowskiego

PRAWNIK: poniedziałek i wtorek: 10.00-18.00, czwartek: 10.00 – 18.00 oraz w sobotę: 10.00-13.00

PSYCHOLOG: środa: 10.00-18.00

PUNKT MOBILNY OPdOPP - ROPCZYCEul. Sienkiewicza 1, 39-100 Ropczyce,  pok. nr 3 

PRAWNIK: czwartek: 8.00-12.00

FILIA OPdOPP – STALOWA WOLA   -  ul. 1-sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, I piętro - ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych

PRAWNIK: poniedziałek i wtorek: 10.00-18.00 oraz w sobotę: 8.00-13.00

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  RUDNIK NAD SANEM  ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem - CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ OŚRODEK INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ

PRAWNIK: czwartek: 15.00-18.00 

 

 

Ulotka

Plakat

 

 

 


 

CERTYFIKAT SOW-ik `2015

dla

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

10 grudnia br. w Sali Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca międzynarodową Kampanię Biała Wstążka `2015 II edycja Konkursu SOW-ika.

Gala była okazją do wręczenia statuetek „SOW-ika” tym osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wyróżniają się i angażują w przeciwdziałanie przemocyw rodzinie na terenie województwa podkarpackiego. Nagroda ta jest częścią misji naszego Ośrodka, wyrażeniem wdzięczności, przekazaniem podziękowań tym, których na co dzień być może nie widać, a jednak każdego dnia z zaangażowaniem i sercem wspierają osoby krzywdzone i doświadczające przemocy” – mówił Pan Piotr Hryniszyn Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.Przychylność tych osób i ich aktywna postawa pozwalają pokrzywdzonym odbudować wiarę, nadzieję, a także pokazać, że mogą oni zmienić swoje życie, poprawić swój los i mieć poczucie bezpieczeństwa.

Statuetkę „SOW-ika” „za całokształt dotychczasowej działalności pomocowej, profesjonalizm w podejściu do sposobu rozwiązywania problemów związanych m.in. z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a tym samym pomocy drugiemu człowiekowi, szczególne zaangażowanie w całym Województwie Podkarpackim oraz aktywną postawę godną uwagi i naśladowania” w imieniu Kapituły Konkursowej wręczył dla Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny Dyrektor Piotr Hryniszyn. Statuetkę odebrali Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Mierzwa oraz Dyrektor Joanna Krajnik.

Starosta Przemyski Pan Jan Pączek Członek Kapituły życzył wiele satysfakcji
i uznania z pracy na rzecz osób pokrzywdzonych. Podkreślił, iż wciąż jest zapotrzebowanie na osoby, które niosą pomoc wszystkim poszkodowanym. Niestety nadal w naszym kraju dzieje się tak, że przestępca jest panem i władcą, a ofiara tej przemocy musi często opuszczać dom, uciekać, chronić się m.in.: w takich ośrodkach jak ten w Korytnikach. To wszystko nie jest normalne, nie jest uczciwe, nie jest godne losu człowieka.

Podsumowanie uroczystej Gali uświetniło przedstawienie „Chłopiec i drzewo” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum przy SOSW nr 1 w Przemyślu, występ taneczny „Tańczące Mikołajki” uczniów klasy II SP nr 4 oraz „Cygański Tabor” taneczno – wokalny występ grupy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

Konkurs Wyróżnienie Białej Wstążki” organizowany jest, jako cześć międzynarodowej Kampanii „Białej Wstążki” prowadzonej w dniach międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie w dniach od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Kampanię Białej Wstążki w 1991 roku w Kanadzie zainicjowała grupa mężczyzn 
w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypinając do piersi białą wstążkę, mężczyzna składa osobiste przyrzeczenie, że nigdy nie będzie stosował przemocy wobec kobiet lub dziewcząt, że nie będzie jej tolerował ani przymykał na nią oczu.

 

 

 

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

 

 

Od 2005 roku

    STOWARZYSZENIE

PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY    

udzieliło pomocy i wsparcia w 14 236 przypadkach

 

Od dnia 1 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zgodnie z Umową Nr10/DWMPC-V-5611-5/12 z dnia 1.03.2013 roku świadczyło pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w ramach realizacji zadania powierzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2013 rok.

W ramach otrzymanej dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny świadczona była pomoc w zakresie:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się 
 • w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art. 31d ustawy 
 • z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), jeżeli jest to niezbędne 
 • w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

W dniu 16 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny brał czynny udział w organizowanym przez Starostę Przeworskiego oraz Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w akcji pod hasłem: „Niedzieli dla zdrowia”. Celem, której jest poprawa edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Przeworskiego. Stowarzyszenie ufundowało odblaski dla dzieci, celem poprawienia ich widoczności na drogach.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w dniu 18.04.2013r. ufundowało nagrody na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu przeworskiego. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym jest sprawą nadrzędną i stanowi priorytet w działaniach Policji oraz naszego Stowarzyszenia. Podejmowane działania w organizowanie turniejów, mają na celu popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

Czytaj więcej...

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku w dniu 4 lipca 2012r. otrzymała nowy drogomierz, który jest urządzeniem niezbędnym przy pomiarach w zdarzeniach drogowych, ale także przy pożarach czy katastrofach budowlanych. Sprzęt ten niewątpliwie usprawni pracę policjantów techniki kryminalistycznej i drogówki. Fundatorem tego urządzenia jest towarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zgodnie z Umową Nr2/DWMPC-V-5611-4/12 z dnia 5.09.2012 roku pn. „Bezpośrednia pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin zmierzająca do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb w związku z wypadkiem komunikacyjnym”. 

W ramach otrzymanej dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny świadczona była pomoc od 5.09.2012r. do 31.12.2012r. w zakresie: 

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej; 
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych.

W dniu 24 czerwca 2012 roku Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny brał czynny udział w organizowanym przez Starostę Przeworskiego oraz Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w akcji pod hasłem: „Niedzieli dla zdrowia”. Celem, której jest poprawa edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Przeworskiego. Stowarzyszenie ufundowało odblaski dla dzieci, celem poprawienia ich widoczności na drogach.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny ufundowało nagrody w dniu 27.04.2012r. na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu przeworskiego. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym jest sprawą nadrzędną i stanowi priorytet w działaniach Policji oraz naszego Stowarzyszenia. Podejmowane działania w organizowanie turniejów, mają na celu popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

Czytaj więcej...

W dniu 5 czerwca 2011 roku Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny brał czynny udział w organizowanym przez Starostę Przeworskiego oraz Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w akcji pod hasłem: „Niedzieli dla zdrowia”. Celem, której jest poprawa edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Przeworskiego. Stowarzyszenie ufundowało odblaski dla dzieci, celem poprawienia ich widoczności na drogach.

Czytaj więcej...

 

NAUCZ SIĘ MÓWIĆ NIE

 

W 2005 roku Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny - projekt pt: „Naucz się mówić NIE” - skierowany był do wszystkich klas pierwszych ponad gimnazjalnych na terenie powiatu przeworskiego dotyczył przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży. Spotkania informacyjno-edukacyjne dla młodzieży dostarczyły wiedzy o konsekwencjach picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz umiejętności asertywnego radzenia sobie z presją otoczenia. 

Czytaj więcej...