POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Od dnia 1 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zgodnie z Umową Nr10/DWMPC-V-5611-5/12 z dnia 1.03.2013 roku świadczyło pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w ramach realizacji zadania powierzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2013 rok.

W ramach otrzymanej dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny świadczona była pomoc w zakresie:

  • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
  • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się 
  • w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art. 31d ustawy 
  • z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), jeżeli jest to niezbędne 
  • w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych;
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.