POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

  

 

        Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w Przeworsku, jak co roku włącza się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizując na terenie województwa podkarpackiego wsparcie prawników i psychologów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Dyżury odbywają się w siedzibach Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i w Stalowej Woli, a także można uzyskać informację telefonicznie: 531 995 236.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Idea ta związana jest 
z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw 
obchodzonym w dniu 22 lutego. 
W Polsce ten dzień jest również ustanowiony 
Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. 
o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59 poz. 517), 
która wskazała na konieczność stałego monitorowania 
sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem o
raz podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia.  
Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby tych osób 
oraz przynieść im skuteczną pomoc.

  

Informacja o funduszu – sprawiedliwości – ulotka 

 

Ulotka Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
 

 

 

 

 
Plakat Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

 

 

 

 


 

 

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny informuje, iż w dniach od 16 do 20 października 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i Stalowej Woli, będą pełnić dyżury mediatorzy w godzinach urzędowania Ośrodków.

W ramach Tygodnia Mediacji będzie można skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej  informacji na temat związany z mediacją pozasądową, sądową, zasadami postępowania mediacyjnego, standardów prowadzenia mediacji, korzyści wynikających z mediacji jako alternatywny dla postępowań sądowych. 

 

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 19 października 2017 r. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

W całej Polsce na Tydzień Mediacji planowane zostały dyżury mediatorów w sądach, zakładach karnych, na Policji i w innych instytucjach.

W sądach organizowane są spotkania sędziów z mediatorami, pełnomocnikami procesowymi oraz stronami postępowań sądowych, a także innymi przedstawicielami zawodów prawniczych.

Ministerstwo Sprawiedliwości w tym roku postanowiło zaangażować się
w szczególny sposób w promocję mediacji w środowisku szkolnym, mówić o niej
w kontekście edukacji prawnej.

Na tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji, który w tym roku przypada
na 19 października 2017 r., Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z norweskim partnerem organizacją „Trygg Læring” (Safe Learning) organizuje na dzień 18-19 października 2017r. w Warszawie międzynarodową konferencję pt. „Edukacja prawna młodzieży
oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”,
w którejbędzie uczestniczyłPrezes Stowarzyszenia mgr inż. Zbigniew Mierzwa.

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność
i bezstronność.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

 

 

Polskie akty prawne regulujące mediację

Regulacje karne

1.    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2016 poz. 1749), regulacja obowiązująca od 1 lipca 2003 r., wprowadzona do Kodeksu postępowania karnego ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 17, poz. 155), z późniejszymi zmianami

2.    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn.zm.)

3.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716)

4.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 663)

5.    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.; mediację wprowadzono na mocy ustawy z 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 142, poz. 1380, która weszła w życie 1 września 2003 r.)

 

Regulacje dotyczące nieletnich

1.    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)

2.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)

3.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r poz. 863)

4.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1547)

 

Regulacje cywilne

1.    Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn.zm.) (wyciąg z przepisów), regulacja obowiązująca od 10 grudnia 2005 r., wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438), z późniejszymi zmiany, w tym wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595)

2.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

3.    Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 poz. 623, z późn. zm.)

4.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921)

5.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122)

6.    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062)

7.    Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

Regulacje administracyjne

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.)

2.    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn.zm.)

3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1088)

 4.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1087)


 

 

 

 

 

OŚRODEK POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 w PRZEWORSKU i w STALOWEJ WOLI

w 2017 roku

zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego

do skorzystania z BEZPŁATNEJ POMOCY:

prawnej

psychologicznej

pokrywanie kosztów rehabilitacji

pomocy finansowej i materialnej

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej

oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem

 

 Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo

może skorzystać z BEZPŁATNEJ POMOCY w naszych Ośrodkach.

 

Gdy potrzebujesz pomocy z powodu: 

 • przemocy w rodzinie

 • wypadku komunikacyjnego
 • nie alimentacji
 • zgwałcenia
 • inne przeciwko wolności seksualnej
 • uszkodzenia ciała
 • groźby karalnej
 • kradzieży
 • oszustwa
 • bójki lub pobicia
 • rozboju
 • stalkingu
 • uszkodzenia mienia
 • lub innego przestępstwa

                 przyjdź do Ośrodków Pomocy

 

 Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk informuje, iż  w 2017 r. realizuje pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach zadania współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i w Stalowej Woli, w zakresie:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

 • finansowanie kosztów wyjazdu:

 a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

 b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje - podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

 

 Tutaj możesz pobrać WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we Wniosku (np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu, i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszych Ośrodków w celu uzyskania pomocy.

 Przed wizytą konieczny jest kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania ze specjalistą.

 

Harmonogram świadczenia pomocy:

 

OŚRODEK POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

w PRZEWORSKU

ul. Lwowska 16, III piętro – pokój nr 32

tel.: 531 995 236, 16 648 22 65

 

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek. wtorek: 12.00-20.00
                                                                        środa, czwartek, piątek: 8.00-16.00
                                         sobota: 8.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 w STALOWEJ WOLI

ul. 1-sierpnia 26, I piętro

(ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych)

tel.: 531 995 236, 16 648 22 65

 

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek, wtorek, piątek: 8.00-16.00
                                                środa, czwartek: 12.00-20.00
                            sobota: 8.00-13.00

 

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:

 

531 995 236

 


                                               Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE

PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. www.przeworskbezpieczny.pl

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

 


 

 

                                     

 

BEZPŁATNA POMOC

 

 DLA OSÓB

 

POKRZYWDZONYCH


 

PRZESTĘPSTWEM

 

 

ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM

 

  

 

POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY:

 

 

531 995 236

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; uprzejmie informuje, iż od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.  realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości  w Warszawie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia -
w zakresie:

 

-               organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie
i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

-               pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

-               pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie
art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

-               organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

-               finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

-               usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

-               finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych
z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

-               pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

-               pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

-               finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

-               finansowanie kosztów wyjazdu:

a)             osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

b)             uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje - podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

 

 

 POBIERZ WNIOSEK

Ubiegający się o pomoc o dofinansowanie składa wniosek wraz z dokumentami (wniosek do pobrania w OPdOPP w Przeworsku, Filiach, Punktach Mobilnych oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny i  Ministerstwa Sprawiedliwości).

 


HARMONOGRAM PRACY

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM                            W PRZEWORSKU

– świadczenia pomocy obowiązujące przez cały rok 2016 w:

 

 

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W PRZEWORSKU - lokal Siedziby Głównej Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny,

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, III piętro, pokój nr 32, 33.

 

PRAWNIK: wtorek: 17.00-20.00, środa: 8.00-11.00 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00, 
PSYCHOLOG: poniedziałek: 16.00-20.00, piątek: 15.00-19.00 oraz w drugą sobotę: 8.00-12.00,
OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek i wtorek: 11.00-20.00 oraz w środę, czwartek, piątek: 7.00-16.00,
Dyżur pod telefonem poza siedzibą: 531 995 236 - od środy do piątku w godz.: 16.00-20.00 

 

FILIA OPdOPP – JAROSŁAW

ul. Poniatowskiego 51, 37-500 Jarosław - pokój  nr 101, I piętro. 

 

PRAWNIK: poniedziałek: 16.30-18.30piątek 17.30-18.30 oraz w drugą sobotę: 8.00-12.00,

PSYCHOLOG: czwartek: 13.45-17.45 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00,

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek: 15.30-16.30, czwartek i piątek: 15.30-17.30.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - LUBACZÓW

ul. Rynek 2-3, 37-600 Lubaczów – I piętro.

PRAWNIK: pierwsza środa: 15.00-18.00

PSYCHOLOG: pierwszy wtorek: 13.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwsza środa: 13.00-15.00

 

         PUNKT MOBILNY OPdOPP – PRZEMYŚL

PL. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl  I - piętro pokój numer 61 
             (budynek Starostwa  Powiatowego w Przemyślu).
PRAWNIK:  druga środa: 14.00-17.00

PSYCHOLOG:  drugi wtorek: 13.00-17.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: druga środa: 12.00-14.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP – ZARZECZE

37-205 Zarzecze 1,  (budynek Centrum Kultury w Zarzeczu- Zabytkowy Pałac).
PRAWNIK: czwarta środa: 15.30-18.30

PSYCHOLOG: czwarty wtorek: 15.30-18.30 

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarta środa: 13.30-15.30FILIA OPdOPP – RZESZÓW

ul.3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów – I piętro pokój numer 105, budynek znajduje się w Centrum Miasta - wejście od ul. Fircowskiego.

 

PRAWNIK: wtorek i czwartek: 14.00-16.00 oraz w czwartą sobotę: 8.00-12.00

PSYCHOLOG: środa: 16.00-20.00 oraz w pierwszą sobotę: 8.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek i wtorek: 7.00-16.00, środa: 16.00-20.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

ul. Jana Pawła II 29, 39-120 Sędziszów Małopolski - I piętro

PRAWNIK:  drugi czwartek: 10.00-13.00

PSYCHOLOG:  czwarty poniedziałek:  8.30-12.30

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi czwartek: 8.00-10.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - ROPCZYCE

ul. Sienkiewicza 1, 39-100 Ropczyce,  lokal nr 3  – parter.

PRAWNIK: drugi czwartek: 15.30-18.30

PSYCHOLOG: czwarty poniedziałek: 13.00-17.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi czwartek:  13.30-15.30

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  KOSINA
Gmina Łańcut, 37-112 Kosina 211 – pokój na parterze (budynek Dom Społeczny w Kosinie, Centrum Kultury Gminy Łańcut).

PRAWNIK: czwarty czwartek: 14.00-18.00

PSYCHOLOG: czwarta środa: 15.00-18.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty czwartek: 12.00-14.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - MIELEC

ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Mielcu parter pokój nr 4.

PRAWNIK: pierwszy czwartek: 14.00-17.00

PSYCHOLOG: pierwsza środa: 12.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwszy czwartek: 12.00-14.00

 

FILIA OPdOPP  - KROSNO

ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno – II piętro 

(budynek Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie).

PRAWNIK: pierwszy piątek: 15.00-19.00 oraz w pierwszą sobotę: 8.00-12.00,

PSYCHOLOG
: pierwszy środa: 12.00-16.00 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00,

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwszy piątek: 9.00-15.00 oraz w pierwszą sobotę: 12.00-16.00.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - JASŁO

ul. Bednarska 6, 38-200 Jasło - II piętro.

PRAWNIK: drugi piątek: 14.00-18.00

PSYCHOLOG: trzeci piątek: 15.00-19.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi piątek: 10.00-18.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - TYRAWA WOŁOSKA

Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, pokój w budynku Urzędu Gminy.

PRAWNIK: trzeci piątek: 11.00-15.00

PSYCHOLOG: trzeci piątek: 11.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: trzeci piątek: 7.00-15.00.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 37, 38-200 Ustrzyki Dolne –  parter pokój nr 12b w budynku Urzędu Miejskiego.

PRAWNIK: czwarty piątek: 11.00-15.00

PSYCHOLOG: czwarty piątek: 11.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty piątek: 7.00-11.00

 

FILIA OPdOPP – STALOWA WOLA

ul. 1-sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola I piętro (budynek ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych).

PRAWNIK: poniedziałek: 13.00-18.00 oraz w pierwszą sobotę 8.00-12.00
PSYCHOLOG: II, III, IV, V poniedziałek: 8.00-12.00 oraz w  drugą sobotę 8.00-12.00
OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek: 11.00-13.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  TARNOBRZEG

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

PRAWNIK: pierwsza środa: 12.00-17.00

PSYCHOLOG: drugi poniedziałek: 9.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwsza środa: 10.00-12.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  GORZYCE

ul. 11-go Listopada 12, 39-432 Gorzyce - pokój w budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach.

PRAWNIK: drugi wtorek: 13.00-18.00

PSYCHOLOG: drugi czwartek: 13.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi wtorek: 11.00-13.00


 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  RUDNIK NAD SANEM

ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem  CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ OŚRODEK INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ.

PRAWNIK: trzeci wtorek: 13.00-18.00

PSYCHOLOG: pierwszy poniedziałek: 8.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: trzeci wtorek: 11.00-13.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  KRZESZÓW

ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów - pokój w budynku Urzędu Gminy.

PRAWNIK: czwarty wtorek: 10.00-15.00

PSYCHOLOG: czwarty czwartek: 12.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty wtorek: 8.00-10.00.

 

 

 

 

Podkategorie