POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

NAUCZ SIĘ MÓWIĆ NIE

 

W 2005 roku Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny - projekt pt: „Naucz się mówić NIE” - skierowany był do wszystkich klas pierwszych ponad gimnazjalnych na terenie powiatu przeworskiego dotyczył przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży. Spotkania informacyjno-edukacyjne dla młodzieży dostarczyły wiedzy o konsekwencjach picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz umiejętności asertywnego radzenia sobie z presją otoczenia. 


„Bądź widoczny na drodze”

 

W 2006 roku wraz z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku braliśmy udział w realizacji programu „Bądź widoczny na drodze” – celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów szkół podstawowych. Celem zwiększenia widoczności na drodze Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny ufundowało odblaski i zawieszki dla dzieci.

 


 

 

„Szkoła wolna od uzależnień”

 

„Szkoła wolna od uzależnień” – to cykl konferencji zrealizowany w 2006 roku. Program obejmował min.: problematykę uzależnienia na terenie województwa i kraju, klasyfikacja współczesnych najnowszych środków odurzających oraz form i metod zapobiegania i zwalczania uzależnień, lokalne uwarunkowania i skala zagrożenia uzależnienia na terenie miasta Przeworsk i powiatu przeworskiego. Program zrealizowano wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku i Stowarzyszeniem Przeworsk - Powiat Bezpieczny w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku. „Społeczne Poczucie Bezpieczeństwa Mieszkańców Powiatu”

 

W 2006 roku w trosce o właściwy stan bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie powiatu przeworskiego Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny wspólnie z Komendą  Wojewódzką Policji w Rzeszowie przy pomocy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wójtami i Burmistrzami oraz Starostą Powiatu Przeworskiego, zrealizowano działania zmierzające do rozpoznania zagrożeń w celu zaplanowania przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo na drogach i realizacji programów prewencyjnych w trosce o zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przeworskiego. Podjęta inicjatywa pod nazwą „Społeczne Poczucie Bezpieczeństwa Mieszkańców Powiatu” polegała na przeprowadzeniu badań mających na celu uzyskanie informacji o subiektywnym poczuciu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Informacje te zostały wykorzystane w planowaniu przedsięwzięć zwiększających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz programów prewencyjnych eliminujących negatywne zjawiska o charakterze kryminogennym. Badania przeprowadził Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. W miejscach największych zagrożeń wypadków komunikacyjnych podjęto wiele działań prewencyjnych przez Policję. 


 


„Bezpieczny uczeń niepełnosprawny w szkole, domu i środowisku lokalnym – razem przeciwko przemocy”

 

W 2007 roku Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zrealizowało wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, Powiatową Strażą Pożarną w Przeworsku, Komendą Powiatową Policji w Przeworsku program „Bezpieczny uczeń niepełnosprawny w szkole, domu i środowisku lokalnym – razem przeciwko przemocy”, w Gimnazjum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku. Główny cel zadania to eliminowanie agresywnych zachowań i przemocy wśród uczniów niepełnosprawnych z terenu powiatu przeworskiego. Skierowana wiedza dotycząca zachowań społecznych, wzrostu poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole i środowisku lokalnym, ochronę dzieci niepełnosprawnych od zagrożeń i wypadkach komunikacyjnych - spotkania, warsztaty zajęciowe, pogadanki i spektakle ukazały dzieciom niepełnosprawnym co może ich spotkać ze strony środowiska oraz wskazały im możliwości uniknięcia zagrożeń w wielu przypadkach.

 


 

 „Niedziela dla zdrowia” 2010r.

 

W dniu 19 września 2010 roku Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny brał czynny udział w organizowanym przez Starostę Przeworskiego oraz Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w akcji pod hasłem: „Niedzieli dla zdrowia”. Celem, której jest poprawa edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Przeworskiego. Stowarzyszenie ufundowało odblaski dla dzieci, celem poprawienia ich widoczności na drogach. 

 


 

 

Spotkanie pt: „Wsparcie jest bliżej niż myślisz” z Ministrem Sprawiedliwości Panem Krzysztofem Kwiatkowskim w Warszawie

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu „Wsparcie jest bliżej niż myślisz” z Ministrem Sprawiedliwości Panem Krzysztofem Kwiatkowskim, które miało miejsce w dniu 9.02.2011r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości. Celem spotkania było przybliżenie zasad funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego w zakresie wszechstronnej i skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 


Pomoc pokrzywdzonym w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw

 

Co roku Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny uczestniczy w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Przeworsku, Sądem rejonowym w Przeworsku, Komendą Powiatową Policji w Przeworsku. Udzielane są porady w zakresie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz w zakresie szeroko pojętej poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Akcja co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem. 


 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny ufundowało nagrody na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu przeworskiego zorganizowane

przez Komendę Powiatową Policji w Przeworsku w dniu 28.04.2011r.

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny ufundowało nagrody na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu przeworskiego zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Przeworsku w dniu 28.04.2011r. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym jest sprawą nadrzędną i stanowi priorytet w działaniach Policji oraz naszego Stowarzyszenia mają na celu popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży.