POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk informuje, iż  w 2018 r.
udziela pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym  z terenu województwa podkarpackiego

w

OŚRODKACH POMOCY
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

w  Przeworsku     i    w  Stalowej Woli

 

projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

 

 Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo

może skorzystać z NIEODPŁATNEJ POMOCY w naszych Ośrodkach.

 

 

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:  531 995 236

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem

i potrzebujesz POMOCY z powodu:

·          przemocy w rodzinie

·          wypadku komunikacyjnego

·          nie alimentacji

·          zgwałcenia

·          inne przeciwko wolności seksualnej

·          uszkodzenia ciała

·          groźby karalnej

·          kradzieży

·          oszustwa

·          bójki lub pobicia

·          rozboju

·          stalkingu

·          uszkodzenia mienia

·          lub innego przestępstwa
przyjdź do Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Zakres świadczonej pomocy
w
Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Przeworsku i w Stalowej Woli 

jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości:

ü  organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

ü  pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

ü  organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

ü  pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

ü  pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

ü  finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

ü  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–10;

ü  pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

ü  pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

ü  finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

ü  finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

Pomocy świadkom i osobom im najbliższym udziela się w szczególności przez:

ü  pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

 

 Tutaj możesz pobrać WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY

 

OŚRODKI  POMOCY  POKRZYWDZONYM  PRZESTĘPSTWEM

 w  PRZEWORSKU  i  w  STALOWEJ WOLI

zapraszają osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego

do skorzystania z NIEODPŁATNEJ POMOCY:

PRAWNEJ,

 PSYCHOLOGICZNEJ,

POKRYWANIE KOSZTÓW REHABILITACJI,

POMOCY FINANSOWEJ I MATERIALNEJ

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we Wniosku
(np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu, i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszych Ośrodków w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy.

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania ze specjalistą.

 

Harmonogram świadczenia pomocy:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
w PRZEWORSKU

ul. Lwowska 16, III piętro – pokój nr 32

tel.: 531 995 236, 16 648 22 65

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU:

poniedziałek: 10.00-20.00

wtorek: 10.00-20.00
środa: 8.00-18.00

czwartek: 8.00-18.00

piątek: 8.00-18.00
sobota: 8.00-15.00

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
w STALOWEJ WOLI

ul. 1-sierpnia 26, I piętro

(ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych)

tel.: 531 995 236, 16 648 22 65

 OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU:

poniedziałek: 8.00-18.00

wtorek: 8.00-18.00
środa: 10.00-20.00

czwartek: 10.00-20.00

piątek: 8.00-18.00
sobota: 8.00-15.00

 

 

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:

 531 995 236

Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i w Stalowej Woli
zapewniają bezpłatną pomoc specjalistyczną psychologiczną, prawną
w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów oraz materialną
osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

Udzielamy pomocy psychologicznej również świadkom.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy, przyjdź, zadzwoń lub napisz
- osoby pierwszego kontaktu w naszych Ośrodkach pomogą w zakwalifikowaniu do odpowiedniej formy pomocy i umówi na termin bezpłatnej wizyty u specjalisty.

 

ZNASZ KOGOŚ POKRZYWDZONEGO PRZESTĘPSTWEM?

PODZIEL SIĘ Z NIM POWYŻSZYMI INFORMACJAMI!

 

 

Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE
PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk
KRS 0000230557

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.       www.przeworskbezpieczny.pl

tel.:  531 995 236,     16 648 22 65

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:  531 995 236

 

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości”

 

Plakat Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

 

 

   

Ulotka Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
 

 

 

 

 


 

 

 

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

w dniu 19.02.2018 r. zorganizowało

IV WOJEWÓDZKĄ  KONFERENCJĘ
pt.: „ MIĘDZYINSTYTUCJONALNE DZIAŁANIA POMOCOWE
 -  W PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA
I SPRAWIEDLIWOŚCI DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
I ŚWIADKOM ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM”

inaugurującą

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W MIĘDZYNARODOWYM DNIU OFIAR PRZESTĘPSTW,

która odbyła się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

 

Na początku Konferencję uświetnił Koncert uczniów z Niepublicznej Szkoły Muzycznej  II Stopnia w Przeworsku. 

W swoim powitalnym wystąpieniu Pan Zbigniew Mierzwa Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny, poinformował uczestników Konferencji o zakresie wspólnie podejmowanych działań pomocowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem wynikających z bezpośredniej pomocy Ministra Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  - Funduszu Sprawiedliwości i środków własnych Stowarzyszenia. Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli różnych zawodów i środowisk prawniczych na terenie województwa podkarpackiego w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Natomiast w ciągu całego roku w Ośrodkach udzielana jest pomoc: prawna, psychologiczna, rehabilitacja oraz finansowa i materialna.

W dniach od 19 do 25 lutego 2018 r. osoby pokrzywdzone będą mogły zgłaszać się o pomoc do Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przeworsku i Stalowej Woli, w których będą pełnione dyżury od poniedziałku do soboty. Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” maja charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w przedstawicieli: Sądów, Prokuratury, Policji, Izby Komorniczej, Izby Radców Prawnych, Rady Adwokackiej, Kuratorów, Notariuszy jako pomocowych partnerów międzyinstytucjonalnych.

Prezes Stowarzyszenia podkreślił, iż „to dzięki Wam możemy razem, wspólnymi siłami przywrócić wiarę w człowieka i zaufanie. Nieść poczucie bezpieczeństwa, zawsze podać pomocną dłoń, wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy”. Współpraca Stowarzyszenia z Sądami, Prokuraturą, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami pomocowymi na terenie województwa podkarpackiego układa się pomyślnie - dziękuję za wspólne działania międzyinstytucjonalnej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 „W Państwie Polskim nie ma zgody na przemoc nie ma zgody na bezprawie i gwałt, nie ma zgody na ograniczanie wolności, nie ma zgody na nękanie i znieważanie, nie ma zgody na czyny przeciwko życiu i zdrowiu człowieka, nie ma zgody na przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.  Nie ma zgody, aby w Wolnej i Niepodległej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, ktokolwiek mógłby krzywdzić drugiego człowieka. Czyż można milczeć i udawać, iż nic się nie dzieje, kiedy za ścianą lub za płotem u sąsiada słychać płacz dzieci wołających o ratunek, bitych, szykanowanych i maltretowanych przez oprawców, ponieważ są silniejsi, więksi i mogą bardzo często bezkarnie udowadniać swoje rządy… Mam nadzieję, że po dzisiejszej Konferencji iskierka nadziei na lepsze spokojniejsze życie osób pokrzywdzonych rozbłyśnie światłem życzliwości i blaskiem spełnionej nadziei, wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości…”

 

  Podczas Konferencji, tak jak przed rokiem, Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny Uhonorowało Statuetkami „DAR SERCA” osoby szczególnie zaangażowane w pomoc pokrzywdzonym podejmując Uchwałę: 

 GALICYJSKA KAPITUŁA

STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

w dniu 05.01.2018r.

PODJĘŁA UCHWAŁĘ

w sprawie

UHONOROWANIA  STATUETKĄ „DAR SERCA”

OSÓB SZCZEGÓLNIE ZAANGAŻOWANYCH

W POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM
Wiernym Córkom i Synom Rzeczypospolitej Polskiej
pełniącym zaszczytne i służebne role,

za szczere i życzliwe serce,

za profesjonalizm, mądrość i siłę

w służbie ochrony pokrzywdzonego przed ludzka zawiścią

i występkiem, za pomocną dłoń, za odwagę i entuzjazm

w codziennej służbie drugiemu człowiekowi

i za aktywną postawę godną ze wszech miar

na uwagę i naśladowanie.

 

Niech się Wam szczęści w działaniu.

 

 

 

Statuetki i Certyfikaty „DAR SERCA” wręczyli

 

Pan Zbigniew Mierzwa Prezes Stowarzyszenia

 

oraz Pan Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

 

 

Uhonorowani zostali:

 

Pani    Krystyna   Wróblewska 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pan Patryk  Jaki  
Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Pan Michał Woś  
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Pan   Jerzy  Cypryś 
Przewodniczący Sejmiku Województwa  Podkarpackiego

Pani   Maria  Kurowska 
Wicemarszałek  Województwa Podkarpackiego

 

Pan młodszy inspektor Henryk Moskwa 
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

 

Pan   Rafał   Puchalski  
Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie

 

Pan   Mariusz   Fołta  
Prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku

 

Pan młodszy inspektor  Piotr Kluz 
Naczelnik  Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 

Pani   Józefa  Zybura-Łyko  
Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia  dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Nowej Sarzynie

 

Pani   Joanna   Szurlej  
Dyrektor Specjalistyczego Ośrodka Wsparcia  dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie  "Sos" w Lesku

 

Pan   Mirosław   Kopyto 
Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach

 

Pan  Piotr  Hryniszyn 
Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie  w Korytnikach

 

Pani   Agnieszka Kozak   
Asystent Dyrektora ds. Promocji, Zdrowia i Profilaktyki SP ZOZ w Przeworsku, 
Wiceprezes  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pan   Jan  Rygowski  
Emeryt, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Przeworsku,
Wiceprezes  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pani   Joanna  Krajnik  
Dyrektor  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pan  Janusz  Flak  
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, 
Sekretarz  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pani   Barbara Cieszyńska   
Asystent Dyrektora
Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Ubezpieczeń Zdrowotnych SP ZOZ
w Przeworsku,  
Członek Zarządu Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pan   Tomasz  Lenar   
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku,  
Skarbnik  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

   

 

 

Projekt Statuetki „DAR SERCA” wykonali:  Zbigniew Mierzwa  i  Joanna Krajnik.
Statuetka wykonana jest z brązu dzwonnego o wadze ok. 3, 5 kg.

 

Po uroczystym wręczeniu Statuetek „DAR SERCA” głos zabrali Goście min.:


            Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP dziękując za uhonorowanie wszystkich nominowanych oraz za ich prace na rzecz wspólnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz wyrażając wolę dalszej współpracy na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych i dziękując Zarządowi Stowarzyszenia za zorganizowanie Konferencji.

            Pani Poseł Krystyna Wróblewska przekazała podziękowania i życzenia na ręce Prezesa.

 

Pan Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, podziękował Stowarzyszeniu Przeworsk – Powiat Bezpieczny za zorganizowanie dzisiejszej Konferencji, podkreślił iż „Dzisiejsza konferencja ma dwa równie ważne wymiary. Po pierwsze pozwala zwrócić uwagę na fakt, że w naszym społeczeństwie żyją osoby skrzywdzone, potrzebujące wsparcia oraz że są instytucje, które umożliwiają skorzystanie ze specjalistycznej pomocy. Oprócz aspektu instytucjonalnego niezwykle ważny jest wymiar edukacyjny. Zarówno dzisiejsza konferencja, jak i idea Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw pozwala na zwiększanie świadomości społeczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”.

 

Uroczystą Konferencję zaszczycili swoją obecnością między innymi.:

Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Halina Szydełko Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan młodszy inspektor Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji  oraz Komendantami Miejskich i Powiatowych Komend Policji, Pan Rafał Puchalski Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie wraz z Prezesami Sądów Rejonowych, Pani Agnieszka Puchalska Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu w Przemyślu reprezentująca Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu Pana Jacka Saramagę, Pan Marek Jękot Prokurator Rejonowy w Łańcucie, Pani kapitan Edyta Kalinowska – Paszko, reprezentującą Pana płk Roberta Rogoza Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Pan st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wraz Komendantami Miejskich i Powiatowych Komend PSP, Pan adwokat dr Piotr Blajer Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, Pan Jacek Wróbel Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Rzeszowie, Pan Krzysztof Jakubek, który reprezentował Pana płk Marka Grabka Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, Pan ppłk Robert Kogut Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, płk Adam Zarzyczny Dyrektor Zakładu Karnego
w Łupkowie, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Kuratorzy Sądowi, Dyrektorzy Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Dyrektorzy i  Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Przewodniczący Komisji Interdyscyplinarnych przy tych Ośrodkach oraz przedstawiciele wszystkich środowisk pomocowych aktywnie zaangażowanych w pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego oraz media podkarpackie, prasa, radio i telewizja. 

 

Wykład inaugurujący wygłosiła Pani Dorota Dominik - Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie pt.: „Mediacje – szansą na pomoc ofiarom przestępstw”.

 

Następnie Pani podkomisarz Elżbieta Siupik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówiła „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw”.

 

Pan dr Bogusław Sowa – Adwokat – wygłosił wykład pt.: „Prawa i obowiązki pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu przygotowawczym – występujące problemy i ich praktyczne rozwiązywanie ”.

 

 Dyskusja w szerokim gronie specjalistów sprzyjała wypracowaniu dobrych i skutecznych rozwiązań na rzecz pomocy i wspierania ofiar przestępstw, ich rodzin oraz osób bezpośrednio stykających się z tym problemem.

 

Podziękowania oraz życzenia skierowane do uczestników Konferencji na ręce Prezesa złożyli:

Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Wróblewska 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński,

Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Moskal,

Poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Michał Wójcik

Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart.

 

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie i skorzystanie z bezpłatnego użyczenia Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na IV Wojewódzką Konferencję  pt. „Międzyinstytucjonalne działania pomocowe - w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz osobom im najbliższym” inaugurującą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny.  

Jesteśmy wdzięczni Pani Marii Kurowskiej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Panu Jerzemu Cyprysiowi Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego za udzieloną pomoc i wsparcie w uzyskaniu Sali Konferencyjnej dla zorganizowania IV Wojewódzkiej Konferencji. Dzięki Państwu zaangażowaniu wiele osób usłyszało o możliwości bezpłatnej  pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osobom im najbliższym, którą to oferuje Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny. Jeszcze raz serdecznie dziękują Członkowie Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny za pomocną wyciągniętą dłoń.

 

Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny serdecznie dziękuje Pani Dyrektor Magdalenie Siwy – Kujawa, nauczycielom oraz uczniom za zaangażowanie i przygotowanie Koncertu na IV Wojewódzkiej Konferencji. 

 

Uczestnicy Konferencji otrzymali Certyfikaty uczestnictwa oraz materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" oraz materiały informacyjne dotyczące realizowanego projektu pomocowego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości w Warszawie, który realizowany jest przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podkarpackim.

 

 


 

  

 

        Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w Przeworsku, jak co roku włącza się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizując na terenie województwa podkarpackiego wsparcie prawników i psychologów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Dyżury odbywają się w siedzibach Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i w Stalowej Woli, a także można uzyskać informację telefonicznie: 531 995 236.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Idea ta związana jest 
z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw 
obchodzonym w dniu 22 lutego. 
W Polsce ten dzień jest również ustanowiony 
Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. 
o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59 poz. 517), 
która wskazała na konieczność stałego monitorowania 
sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem o
raz podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia.  
Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby tych osób 
oraz przynieść im skuteczną pomoc.

  

Informacja o funduszu – sprawiedliwości – ulotka 

 

Ulotka Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
 

 

 

 

 
Plakat Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

 

 

 

 


 

 

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny informuje, iż w dniach od 16 do 20 października 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i Stalowej Woli, będą pełnić dyżury mediatorzy w godzinach urzędowania Ośrodków.

W ramach Tygodnia Mediacji będzie można skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej  informacji na temat związany z mediacją pozasądową, sądową, zasadami postępowania mediacyjnego, standardów prowadzenia mediacji, korzyści wynikających z mediacji jako alternatywny dla postępowań sądowych. 

 

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 19 października 2017 r. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

W całej Polsce na Tydzień Mediacji planowane zostały dyżury mediatorów w sądach, zakładach karnych, na Policji i w innych instytucjach.

W sądach organizowane są spotkania sędziów z mediatorami, pełnomocnikami procesowymi oraz stronami postępowań sądowych, a także innymi przedstawicielami zawodów prawniczych.

Ministerstwo Sprawiedliwości w tym roku postanowiło zaangażować się
w szczególny sposób w promocję mediacji w środowisku szkolnym, mówić o niej
w kontekście edukacji prawnej.

Na tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji, który w tym roku przypada
na 19 października 2017 r., Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z norweskim partnerem organizacją „Trygg Læring” (Safe Learning) organizuje na dzień 18-19 października 2017r. w Warszawie międzynarodową konferencję pt. „Edukacja prawna młodzieży
oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”,
w którejbędzie uczestniczyłPrezes Stowarzyszenia mgr inż. Zbigniew Mierzwa.

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność
i bezstronność.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

 

 

Polskie akty prawne regulujące mediację

Regulacje karne

1.    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2016 poz. 1749), regulacja obowiązująca od 1 lipca 2003 r., wprowadzona do Kodeksu postępowania karnego ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 17, poz. 155), z późniejszymi zmianami

2.    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn.zm.)

3.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716)

4.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 663)

5.    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.; mediację wprowadzono na mocy ustawy z 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 142, poz. 1380, która weszła w życie 1 września 2003 r.)

 

Regulacje dotyczące nieletnich

1.    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)

2.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)

3.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r poz. 863)

4.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1547)

 

Regulacje cywilne

1.    Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn.zm.) (wyciąg z przepisów), regulacja obowiązująca od 10 grudnia 2005 r., wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438), z późniejszymi zmiany, w tym wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595)

2.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

3.    Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 poz. 623, z późn. zm.)

4.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921)

5.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122)

6.    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062)

7.    Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

Regulacje administracyjne

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.)

2.    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn.zm.)

3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1088)

 4.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1087)


 

 

 

 

 

OŚRODEK POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 w PRZEWORSKU i w STALOWEJ WOLI

w 2017 roku

zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego

do skorzystania z BEZPŁATNEJ POMOCY:

prawnej

psychologicznej

pokrywanie kosztów rehabilitacji

pomocy finansowej i materialnej

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej

oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem

 

 Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo

może skorzystać z BEZPŁATNEJ POMOCY w naszych Ośrodkach.

 

Gdy potrzebujesz pomocy z powodu: 

 • przemocy w rodzinie

 • wypadku komunikacyjnego
 • nie alimentacji
 • zgwałcenia
 • inne przeciwko wolności seksualnej
 • uszkodzenia ciała
 • groźby karalnej
 • kradzieży
 • oszustwa
 • bójki lub pobicia
 • rozboju
 • stalkingu
 • uszkodzenia mienia
 • lub innego przestępstwa

                 przyjdź do Ośrodków Pomocy

 

 Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk informuje, iż  w 2017 r. realizuje pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach zadania współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i w Stalowej Woli, w zakresie:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

 • finansowanie kosztów wyjazdu:

 a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

 b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje - podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

 

 Tutaj możesz pobrać WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we Wniosku (np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu, i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszych Ośrodków w celu uzyskania pomocy.

 Przed wizytą konieczny jest kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania ze specjalistą.

 

Harmonogram świadczenia pomocy:

 

OŚRODEK POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

w PRZEWORSKU

ul. Lwowska 16, III piętro – pokój nr 32

tel.: 531 995 236, 16 648 22 65

 

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek. wtorek: 12.00-20.00
                                                                        środa, czwartek, piątek: 8.00-16.00
                                         sobota: 8.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 w STALOWEJ WOLI

ul. 1-sierpnia 26, I piętro

(ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych)

tel.: 531 995 236, 16 648 22 65

 

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek, wtorek, piątek: 8.00-16.00
                                                środa, czwartek: 12.00-20.00
                            sobota: 8.00-13.00

 

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:

 

531 995 236

 


                                               Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE

PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. www.przeworskbezpieczny.pl

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

 


Podkategorie