POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

WSPÓLNIE MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ, POMAGAJMY

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krośnie podjął współpracę z samorządami z południowo - wschodniej Polski, które z racji swojego położenia terytorialnego jako pierwsze udzielają pomocy osobom przybywającym z terenów Ukrainy.

 

 

 

 

 

W tych tragicznych chwilach solidaryzujemy się z Ukrainą i wszyscy pomagamy w każdy możliwy sposób, jednocześnie sprzeciwiając się w ten sposób rosyjskiej tyranii!

Pomoc uchodźcom z Ukrainy, uciekającym przed inwazją rosyjską to nasz wspólny obowiązek. Ministerstwo Sprawiedliwości na polecenie ministra Zbigniew Ziobro podjęło różne inicjatywy, by skutecznie ich wspierać. #PomagamUkrainie

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało prawie 2 tys. miejsc dla uchodźców w ośrodkach podległych resortowi.

Działa całodobowa infolinia telefoniczna dla uchodźców + 48 222 309 900

Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym ofiary działań wojennych uciekające z Ukrainy, mogą też liczyć na natychmiastowe i bezpłatne wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Strona Funduszu Sprawiedliwości działa już w języku ukraińskim - www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/. Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest Dysponentem Funduszu, może szybciej i skuteczniej pomagać ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę.

 

Przede wszystkim jest to pomoc prawna, pomoc psychologiczna i materialna, w tym bony żywnościowe, bony towarowe na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej i pomoc tłumacza.

Informację dotyczącą szczegółowej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości można uzyskać w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym w Krośnie i w Lokalnych Punktach Pomocy pod numerem telefonu 531 995 236.

Ponadto przekazujemy wykaz placówek świadczących pomoc w całej Polsce: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/ 

Na co dzień wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i tych, którzy pragną pomagać. Budujemy mosty pojednania i łączymy inicjatywy zmieniające świat na lepsze. Głęboko wierzymy, że dobro jest w wyryte w sercu każdego człowieka, chcemy je budzić mimo wszystko. Bądźmy dla siebie dobrzy. Jesteśmy w gotowości by włączyć się we wszelkie działania pomocowe dla naszych sąsiadów.

 Drodzy Przyjaciele z Ukrainy – jesteśmy z Wami i możecie na nas liczyć.

PLIKI DO POBRANIA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w języku ukraińskim - POBIERZ PLIK

Wniosek o udzielnie pomocy w języku ukraińskim  - POBIERZ PLIK

 

 

  

 

Zmiana godzin otwarcia i siedziby LPPPP w Jaśle !!!

Informujemy, że Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krośnie zmienił godziny otwarcia w czwartki od godz. 7-14.

Obowiązujący harmonogram pracy OOPPP w Krośnie:

poniedziałek  13-20, wtorek 7-14, środa 13-20, czwartek 7-14, piątek 7-14, sobota 7-12.

Oraz godziny otwarcia Lokalnego Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jaśle

w poniedziałki od godz. 7-12.

Obowiązujący harmonogram pracy LPPPP w Jaśle: poniedziałek 7-12, czwartek 15-20.

Informujemy ponadto,  że LPPPP w Jaśle został przeniesiony na ul. Kościuszki 37.

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16 w Przeworsku informuje Państwa, iż od dnia 3 stycznia 2022r. w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025, Minister Sprawiedliwości powierzył Stowarzyszeniu świadczenie pomocy na terenie województwa podkarpackiego w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krośnie i w Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w: Brzozowie, Jaśle, Lesku i Sanoku. 

 

 

Zgodnie z § 36. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r., poz. 683) –Okręgowy Ośrodek wraz z Lokalnymi Punktami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem świadczą nieodpłatnie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym poprzez następujące formy wsparcia:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

3) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

4) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

5) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

6) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

7) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

8) pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);

9) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

10) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

11) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

12) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

13) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;

14) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

15) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

16) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

17) finansowanie kosztów wyjazdu:

a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

18) finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

19) zakup urządzeń i wyposażenia;

20) zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 

Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym, poprzez:

1) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

 

Okręgowy Ośrodek udzieli, także pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym lub świadkom na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno–rozpoznawcze albo sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo Sądu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od wezwania, chyba, że określone w umowie środki przeznaczone na pomoc psychologiczną zostały wykorzystane lub pokrzywdzony lub świadek nie kwalifikuje się do udzielania takiej pomocy. 

 

 

 

 Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo może skorzystać


NIEODPŁATNEJ POMOCY


w naszym Ośrodku i w Lokalnych Punktach

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem.

  

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we wniosku (np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem, a w przypadku ich braku – przeprowadzenie przez specjalistów wywiadu w celu uprawdopodobnienia faktu pokrzywdzenia przestępstwem.    

 

JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY, PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ - OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU W NASZYM OŚRODKU I W LOKALNYCH PUNKTACH POMOGĄ W ZAKWALIFIKOWANIU DO ODPOWIEDNIEJ FORMY POMOCY I UMÓWIĄ NA TERMIN BEZPŁATNEJ POMOCY U SPECJALISTY.

 

DUŻUR TELEFONICZNY
w dniach i godzinach pracy Ośrodka i Lokalnych Punktów:

531 995 236

  

 

ZNASZ KOGOŚ POKRZYWDZONEGO PRZESTĘPSTWEM?

PODZIEL SIĘ Z NIM POWYŻSZYMI INFORMACJAMI!

 

 

Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE
PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk
KRS 0000230557

e- mail: sppbprzeworsk1@wp.pl      www.przeworskbezpieczny.pl

 

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

 PLIKI DO POBRANIA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  - POBIERZ PLIK

 Wniosek o udzielnie pomocy POBIERZ PLIK

 

 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w Przeworsku, jak co roku włącza się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizując na terenie województwa podkarpackiego wsparcie prawników i psychologów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższym.

Dyżury odbywają się w dniach od 22 do 28 lutego 2021 r. w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku oraz w sześciu Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w: Krośnie, Dukli, Jaśle, Brzozowie, Lesku i w Ustrzykach Dolnych, a także pod telefonem: 531 995 236.

Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw  obchodzonym w dniu 22 lutego. 
W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59 poz. 517), która wskazała na konieczność stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia.  Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby tych osób  oraz przynieść im skuteczną pomoc.

 

 

 

 

Podkategorie