POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja z okazji

Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

z udziałem Pana Wojciecha Węgrzyna Podsekretarza Stanu

w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie.

  

W dniu 20 lutego 2015 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,  Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zorganizowało uroczystą Konferencję inaugurującą „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w której na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Zbigniewa Mierzwy wzięli udział m.in.: Pan Wojciech Węgrzyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Zbigniew Śnigórski Prezes Sądu Apelacyjnego wraz z Prezesami Sądów Okręgowych i Rejonowych, Pani prok. Małgorzata Janiszewska – Haśko Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie wraz z Prokuratorami Okręgowymi i Rejonowymi, Pan Komisarz Andrzej Dragan – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Policji, Pan nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi, Urząd Marszałkowski reprezentował Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Edward Preisner oraz Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Pani Lucyna Sokołowska, Pan dr prawa Piotr Blajer Prezes Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, Pan Jacek Wróbel V-ce Prezes Izby Komorniczej w Rzeszowie, Pan płk. Andrzej Leńczuk Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie wraz z Dyrektorami Zakładów Karnych w woj. podkarpackim, Pan Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna, Pan Andrzej Gutkowski V-ce Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan dr n. med. Dariusz Sobieraj i Pan Tomasz Bury Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele wszystkich środowisk pomocowych aktywnie zaangażowanych w pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ministerstwie Sprawiedliwości w 2000 roku zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy Ustawy z dnia 12 lutego 2003r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59 poz. 517).

Na terenie województwa podkarpackiego Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w Przeworsku, zainicjowało po raz pierwszy obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizując uroczystą Konferencję w przeddzień Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw. 

Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny Zbigniew Mierzwa zaprezentował działania realizowane przez Stowarzyszenie wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zwrócił  szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach tegorocznych obchodów „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, osoby te będą mogły dodatkowo  skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w zakresie niezbędnym dla realizacji ich uprawnień procesowych m.in. przez prawników, psychologów, prokuratorów, policjantów i komorników, którzy wraz ze specjalistami Stowarzyszenia będą udzielali porad na terenie działania Stowarzyszenia oraz w jego Filiach
i Punktach Mobilnych na terenie województwa podkarpackiego oraz w ich jednostkach macierzystych.

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego non profit, która bezpłatnie pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Prezes Stowarzyszenia Pan Zbigniew Mierzwa przedstawił zakres działań pomocowych realizowanych od 2012 roku przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach Otwartych Konkursów na powierzenie zadań pomocowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie.

Biorący udział w Konferencji Wiceminister Sprawiedliwości Pan Wojciech Węgrzyn podkreślił, iż tegoroczna formuła Tygodnia Pomocy różni się od tych z lat poprzednich, a mianowicie opiera się bowiem głównie na działaniu Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, które od 23 do 28 lutego br. prowadzić będą w swoich placówkach interdyscyplinarne dyżury dla osób pokrzywdzonych, a pomoc ta polegać będzie głównie na informacji prawnej, której będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy i funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego, a w zakresie postępowania wykonawczego będą udzielać informacji kuratorzy sądowi i komornicy.  Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska poinformowała, że w obchody te włączyło się szereg instytucji pomocowych podległych wojewodzie, po to aby wskazać pokrzywdzonym kierunek działania w walce o ich prawa i poczucie godności współdziałając ze Stowarzyszeniem Przeworsk – Powiat Bezpieczny.

Dla uczestników Konferencji przedstawiono bilans działań pomocowych, udzielanych przez Policję i Straż Pożarną osobom pokrzywdzonym w naszym województwie. Prezentacji działań pomocowych dla osób pokrzywdzonych dokonał Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Pan nadbryg. Bogdan Kuliga. Pani podinsp. Alina Pieniążek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przedstawiła obszerny materiał dotyczący problematyki pomocowej ze strony Policji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dyskusji Prokuratorzy, Sędziowie, Służba Więziennictwa oraz Policjanci wyrazili wzajemną troskę o losy osób pokrzywdzonych, a także z niepokojem wyrazili opinię, iż nasila się fala przemocy w rodzinie,  mając świadomość, że jest to dopiero początek wielkiej skali ujawniania się tego rodzaju przestępstwa. Wzmożona edukacja ze strony organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocowych o uprawnieniach osób pokrzywdzonych pozwoli na szybsze ujawnianie przestępstw,  a co za tym idzie szybsze ukaranie sprawcy co zapobiegnie dalszym tragicznym skutkom w życiu codziennym rodziny. Podkreślano również znaczenie działań terapeutycznych – prowadzonych przez Służbę Więzienną i ich rolę w eliminowaniu przyczyn przemocy domowej i przestępstw związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków osadzonych osób .

Konferencja miała na celu również przeprowadzenie akcji informacyjnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zintegrowania wszystkich instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych, tak aby wszyscy włączyli się w tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, a ich zaangażowanie oraz wsparcie działań na rzecz ofiar przestępstw było na co dzień widoczne i przynosiło oczekiwane rezultaty jakim jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa każdego obywatela, a szczególnie będącego w zagrożeniu. Przebieg Konferencji był relacjonowany przez środki masowego przekazu tj. TVP Rzeszów, Radio Rzeszów oraz prasę regionalną .

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Konferencji, a szczególnie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panu Wojciechowi Węgrzynowi oraz władzom województwa podkarpackiego za wsparcie w Konferencji. 

 

         

 

 


 

 

 


  

 

BEZPŁATNA POMOC OSOBOM 

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM I CZŁONKOM ICH RODZIN

Pomocowy telefon całodobowy: 531 995 236

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; uprzejmie informuje, iż od 1.04.2014r. do 31.12.2014r.  realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 11 lutego 2014 r. poz.189) oraz ze środków własnych Stowarzyszenia - w zakresie:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;

9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

 

Ubiegający się o pomoc o dofinansowanie składa wniosek wraz z dokumentami (wniosek do pobrania w siedzibie głównej Stowarzyszenia, Filiach oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny i  Ministerstwa Sprawiedliwości).

Pobierz wniosek.

  „Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” 

 

 


W dniu 1 marca 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2013 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych, w którym to nasze Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk zakwalifikowano do świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i członkom ich rodzin w szczegółowym zakresie rzeczowym zadania:

  • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
  • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych
    z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych;
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

Pomoc ta świadczona będzie przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny bezpłatnie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej do dnia 31.12.2013r.

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

W celu skorzystania z w/w pomocy w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości należy wypełnić WNIOSEK pokrzywdzonego lub członka rodziny wraz z dokumentacją pokrzywdzonego, który znajduje się na naszej stronie i w siedzibie Stowarzyszenia.

Wniosek do pobrania: WNIOSEK pokrzywdzonego/członka rodziny pokrzywdzonego o udzielenie pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Rozliczenie finansowe dotacji celowej zgodnie z Umową Nr2/DWMPC-V-5611-4/12 z dnia 5 września 2012r na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych na rok 2012. 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; z dniem 5.09.2012r. realizuje zadanie powierzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej pn. „Bezpośrednia pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin zmierzająca do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb w związku z wypadkiem komunikacyjnym”.

Pomoc skierowana jest dla osób pokrzywdzonych przestępstwem tj. osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz członkom ich rodzin. Zadanie realizowane jest od 5.09.2012r.do 31.12.2012r.

W ramach otrzymanej dotacji celowej świadczymy pomoc w zakresie: prawnym, psychologicznym, pokrywania kosztów wyrobów medycznych (w tym ortopedycznych), dostosowanie lokalu mieszkalnego dla poszkodowanego, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub kosztów transportu związanych
z osobą poszkodowaną.

 

Jak uzyskać pomoc ze Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie pomaga osobom poszkodowanym w wypadach drogowych. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia.

Warunkiem do rozpatrzenia i przyznania ewentualnej pomocy jest wypełnienie wniosku przez poszkodowanego wraz z dokumentami. Zarząd Stowarzyszenia może podąć decyzję o przyznaniu pomocy po wnikliwej weryfikacji oraz w momencie zgromadzenia pełnej dokumentacji. Przy braku wymaganych dokumentów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Wszystkie rozliczenia następują na podstawie oryginałów rachunków lub faktur VAT.

Wnioski o dotację po pozytywnym rozpatrzeniu realizowane są kolejno w miarę posiadanych środków o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Podkategorie