POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

 


  

 

BEZPŁATNA POMOC OSOBOM 

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM I CZŁONKOM ICH RODZIN

Pomocowy telefon całodobowy: 531 995 236

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; uprzejmie informuje, iż od 1.04.2014r. do 31.12.2014r.  realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 11 lutego 2014 r. poz.189) oraz ze środków własnych Stowarzyszenia - w zakresie:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;

9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

 

Ubiegający się o pomoc o dofinansowanie składa wniosek wraz z dokumentami (wniosek do pobrania w siedzibie głównej Stowarzyszenia, Filiach oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny i  Ministerstwa Sprawiedliwości).

Pobierz wniosek.

  „Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” 

 

 


W dniu 1 marca 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2013 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych, w którym to nasze Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk zakwalifikowano do świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i członkom ich rodzin w szczegółowym zakresie rzeczowym zadania:

  • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
  • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych
    z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych;
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

Pomoc ta świadczona będzie przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny bezpłatnie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej do dnia 31.12.2013r.

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

W celu skorzystania z w/w pomocy w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości należy wypełnić WNIOSEK pokrzywdzonego lub członka rodziny wraz z dokumentacją pokrzywdzonego, który znajduje się na naszej stronie i w siedzibie Stowarzyszenia.

Wniosek do pobrania: WNIOSEK pokrzywdzonego/członka rodziny pokrzywdzonego o udzielenie pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Rozliczenie finansowe dotacji celowej zgodnie z Umową Nr2/DWMPC-V-5611-4/12 z dnia 5 września 2012r na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych na rok 2012. 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; z dniem 5.09.2012r. realizuje zadanie powierzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej pn. „Bezpośrednia pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin zmierzająca do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb w związku z wypadkiem komunikacyjnym”.

Pomoc skierowana jest dla osób pokrzywdzonych przestępstwem tj. osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz członkom ich rodzin. Zadanie realizowane jest od 5.09.2012r.do 31.12.2012r.

W ramach otrzymanej dotacji celowej świadczymy pomoc w zakresie: prawnym, psychologicznym, pokrywania kosztów wyrobów medycznych (w tym ortopedycznych), dostosowanie lokalu mieszkalnego dla poszkodowanego, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub kosztów transportu związanych
z osobą poszkodowaną.

 

Jak uzyskać pomoc ze Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie pomaga osobom poszkodowanym w wypadach drogowych. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia.

Warunkiem do rozpatrzenia i przyznania ewentualnej pomocy jest wypełnienie wniosku przez poszkodowanego wraz z dokumentami. Zarząd Stowarzyszenia może podąć decyzję o przyznaniu pomocy po wnikliwej weryfikacji oraz w momencie zgromadzenia pełnej dokumentacji. Przy braku wymaganych dokumentów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Wszystkie rozliczenia następują na podstawie oryginałów rachunków lub faktur VAT.

Wnioski o dotację po pozytywnym rozpatrzeniu realizowane są kolejno w miarę posiadanych środków o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Podkategorie