POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zgodnie z Umową Nr2/DWMPC-V-5611-4/12 z dnia 5.09.2012 roku pn. „Bezpośrednia pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin zmierzająca do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb w związku z wypadkiem komunikacyjnym”. 

W ramach otrzymanej dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny świadczona była pomoc od 5.09.2012r. do 31.12.2012r. w zakresie: 

  • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej; 
  • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych.