POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16 w Przeworsku informuje Państwa, iż od 1 stycznia 2021 r. w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2021, Minister Sprawiedliwości powierzył Stowarzyszeniu świadczenie pomocy na terenie województwa podkarpackiego w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku i w Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w: Krośnie, Dukli, Jaśle, Brzozowie, Lesku i Ustrzykach Dolnych.

 

 

 

 

Zgodnie z § 36. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r., poz. 683) -Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny świadczyć będzie nieodpłatnie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym poprzez następujące formy wsparcia:

-        organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

-        pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

-        organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

-    pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego
z przestępstwa lub jego następstw;

-        pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

-        organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

-        pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

-        finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

-        finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń pomocowych;

-        pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

-        pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

-        finansowanie kosztów wyjazdu:
a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna.

 

Świadkom i osobom im najbliższym Stowarzyszenie świadczyć będzie nieodpłatnie wsparcie poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, zgodnie z § 37. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019 r., poz. 683).

Stowarzyszenie udzieli, także pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym lub świadkom na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno–rozpoznawcze albo sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo Sądu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od wezwania, chyba że określone w umowie środki przeznaczone na pomoc psychologiczną zostały wykorzystane lub pokrzywdzony lub świadek nie kwalifikuje się do udzielania takiej pomocy zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015r. poz. 21).

   

 

 

 

 

 

 

Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo może skorzystać


NIEODPŁATNEJ POMOCY


w naszym Ośrodku i w Lokalnych Punktach

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem.

  

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we wniosku (np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem, a w przypadku ich braku – przeprowadzenie przez specjalistów wywiadu w celu uprawdopodobnienia faktu pokrzywdzenia przestępstwem.    

 

JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY, PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ - OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU W NASZYM OŚRODKU I W LOKALNYCH PUNKTACH POMOGĄ W ZAKWALIFIKOWANIU DO ODPOWIEDNIEJ FORMY POMOCY I UMÓWIĄ NA TERMIN BEZPŁATNEJ POMOCY U SPECJALISTY.

 

CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONICZNY  

536 151 532

 

ZNASZ KOGOŚ POKRZYWDZONEGO PRZESTĘPSTWEM?

PODZIEL SIĘ Z NIM POWYŻSZYMI INFORMACJAMI!

 

 

Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE
PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk
KRS 0000230557

INFOLINIA  CZYNNA  CAŁĄ  DOBĘ:    531 995 236

e- mail: sppbprzeworsk1@wp.pl      www.przeworskbezpieczny.pl

 

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.